Welkom bij Akompani psychotherapie Zutphen

Welkom bij Akompani psychotherapie Zutphen

Sinds 2018 is Akom­pa­ni onder­deel van GGZ Ste­den­drie­hoek en geves­tigd in gezond­heids­cen­trum Vij­ver­stae­te aan de Piet Hein­straat 11 te Zutphen.

Psy­cho­lo­gie- en psy­cho­the­ra­pie­prak­tijk Akom­pa­ni (Espe­ran­to voor bege­lei­den, ver­ge­zel­len) is geves­tigd in Zut­phen. U kunt er terecht voor psy­cho­lo­gi­sche en psycho­therapeu­tische behan­de­ling van de mees­te psy­chi­sche stoor­nis­sen en pro­ble­men. Het kan daar­bij gaan om rela­tief lich­te pro­ble­ma­tiek die kort­du­rend behan­deld kan wor­den (basis GGZ), maar ook om ern­sti­ge pro­ble­ma­tiek die soms lang­du­ri­ge psy­cho­the­ra­pie vergt (spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ). En alles daar tus­sen in.

De psycholoog/psychotherapeut

Uw behan­de­laar is Fred Lef­fers, een erva­ren psy­cho­the­ra­peut en gezond­heids­zorg psy­cho­loog die het belang­rijk vindt dat u zich vei­lig, geres­pec­teerd en gehoord voelt. Samen met u geeft hij vorm aan een behan­de­ling die zo goed moge­lijk bij u aan­sluit. U wordt zo kort als moge­lijk en zo lang als nodig bege­leid bij het over­win­nen van uw pro­ble­men en/of het wer­ken aan uw doe­len. De inzet is dat u zich ont­wik­kelt op een manier en in een rich­ting die echt bij u passen.

De praktijk

Naast psy­cho­the­ra­pie biedt Akom­pa­ni coa­ching en super­vi­sie. De prak­tijk is goed bereik­baar. Akom­pa­ni werkt onder de naam GGZ Ste­den­drie­hoek nauw samen met drie ande­re vrij­ge­ves­tig­de praktijken.
Momen­teel heb ik geen ruim­te voor nieu­we cli­ën­ten van­we­ge een lan­ge wacht­tijd. Bent u spe­ci­fiek naar mij ver­we­zen, dan kunt u even­tu­eel con­tact opne­men voor overleg.