Wat houdt coaching in

Wat houdt coaching in

Bij Akom­pa­ni te Zut­phen kunt u onder meer terecht voor coa­ching. Uw coach is Fred Lef­fers, een erva­ren psy­cho­the­ra­peut en gezond­heids­zorg­psy­cho­loog (tevens infor­ma­ti­cus) die het belang­rijk vindt dat u zich vei­lig, geres­pec­teerd en gehoord voelt. Samen met u geeft hij vorm aan een tra­ject dat zo goed moge­lijk bij u aansluit.

Hier­on­der treft u infor­ma­tie aan over wat coa­ching inhoudt. U kunt de tekst onder de kop­jes weer­ge­ven of ver­ber­gen door op het kop­je te te klikken.

Wat is coaching

Coa­ching is een doel­ge­richt en cre­a­tief pro­ces, bestaan­de uit een reeks gesprek­ken, waar­in u wordt bege­leid bij het ver­we­zen­lij­ken van zelf­ge­ko­zen per­soon­lij­ke en/of pro­fes­si­o­ne­le doelen.

In de gesprek­ken bespreekt u met uw coach uw doel­stel­lin­gen en de zaken die u daar­in tegen­komt. De coach zal u door het geven van feed­back en het stel­len van vra­gen hel­pen bij het nader con­cre­ti­se­ren van uw doel­stel­lin­gen. Voorts wordt u bege­leid bij het zet­ten van de stap­pen die voor het beha­len van de doel­stel­lin­gen nood­za­ke­lijk zijn. Hoe­wel coa­ches u inci­den­teel ook wel inhou­de­lijk kun­nen advi­se­ren, ligt de nadruk op het bie­den van onder­steu­ning bij het vin­den van eigen oplos­sin­gen en het ver­we­zen­lij­ken daarvan.

Een coa­chingstra­ject bestaat uit een reeks con­sul­ten. Deze duren maxi­maal een uur. Voor­af­gaand aan een con­sult neem ik de tijd om me voor te berei­den. Na afloop reser­veer ik tijd om mijn gedach­ten te laten gaan over wat we bespro­ken hebben.

Het aan­tal con­sul­ten in een coa­chingstra­ject ligt door­gaans tus­sen de 4 en de 10. De con­sul­ten vin­den meest­al eens per twee weken plaats, maar vaker of juist min­der vaak is ook moge­lijk. Een en ander hangt af van uw wen­sen en van de aard van uw doelstellingen.

Voor wie

Coa­ching is bedoeld voor ieder­een die streeft naar per­soon­lij­ke ver­an­de­ring en/of ont­wik­ke­ling en die daar­bij pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding zoekt. De beoog­de ver­an­de­rin­gen kun­nen betrek­king heb­ben op de werk­si­tu­a­tie, de pri­vé­si­tu­a­tie of beiden.

Als u een beroep op mij doet, dan doet u dat waar­schijn­lijk omdat u onte­vre­den bent over bepaal­de aspec­ten van uzelf of uw func­ti­o­ne­ren en omdat u daar ver­an­de­ring in aan wilt bren­gen. Soms gaat die onte­vre­den­heid gepaard met klach­ten, soms ook niet. Zo kan het zijn dat u min­der effec­tief bent in het werk, burn-out klach­ten heeft, ang­sti­ger bent dan nor­maal, regel­ma­tig hoofd­pijn of rug­pijn heeft, prik­kel­baar­der rea­geert, zich som­ber voelt, te veel alco­hol gebruikt, etc. Met al deze klach­ten heb ik erva­ring. Maar ook zon­der klach­ten bent u van har­te welkom.

Vormen van coaching

Er zijn ver­schil­len­de vor­men van coa­ching. Akom­pa­ni biedt met name per­so­nal coa­ching en arbeids­coa­ching, maar ook mana­ge­ment­coa­ching is mogelijk.

Personal coaching

Dit betreft per­soon­lij­ke onder­steu­ning waar­bij zowel pri­vé­za­ken als werk­ge­re­la­teer­de zaken aan bod kun­nen komen. Hoe­wel de werk­ge­ver soms bereid wordt gevon­den het tra­ject te ver­goe­den, is de cli­ënt de opdracht­ge­ver en wordt aan de werk­ge­ver geen inhou­de­lij­ke infor­ma­tie verstrekt.

Arbeidscoaching

Hier ligt het start­punt bij de werk­si­tu­a­tie. De werk­ge­ver is opdracht­ge­ver en betaalt het tra­ject. Doel is veel­al het terug­drin­gen van ziek­te­ver­zuim en het ver­be­te­ren van het func­ti­o­ne­ren op het werk. Als dat gewenst wordt of als zin­vol wordt inge­schat, zijn er naast de con­tac­ten tus­sen coach en cli­ënt ook con­tac­ten moge­lijk tus­sen coach en opdracht­ge­ver. Hier­over kun­nen bij aan­vang van het coa­chingstra­ject afspra­ken wor­den gemaakt. Onder­deel van deze afspra­ken is ook waar­over en op wel­ke wij­ze infor­ma­tie over het coa­chingstra­ject aan de werk­ge­ver wordt verstrekt.

Managementcoaching

Dit betreft een spe­ci­fie­ke vorm van per­so­nal coa­ching of arbeids­coa­ching (afhan­ke­lijk van wie de opdracht­ge­ver is), gericht op het opti­ma­li­se­ren van de lei­ding­ge­ven­de capa­ci­tei­ten en vaar­dig­he­den van de cli­ënt. Als er spra­ke is van coa­ching van het hoge­re mana­ge­ment wordt gespro­ken van exe­cu­ti­ve coa­ching. Hier­bij komen ook onder­wer­pen met betrek­king tot stra­te­gie en tac­tiek aan de orde.

Visie op coaching

Ieder mens heeft het ver­mo­gen om te groei­en, om zich te ont­wik­ke­len. Hoe uw ont­wik­ke­ling ver­loopt en is ver­lo­pen, werd en wordt beïn­vloed door uw omge­ving, door de keu­zes die u maakt, door de erva­rin­gen die u opdoet en door de impli­cie­te en expli­cie­te bood­schap­pen die ande­ren u geven. Daar­naast wordt uw ont­wik­ke­ling beïn­vloed door uw talen­ten op som­mi­ge gebie­den en het gebrek daar­aan op ande­re gebieden.

We wil­len van alles in ons leven. Maar wat wil­len we nu wezen­lijk berei­ken met al die din­gen die we ons­zelf opleg­gen? Vaak zijn we ons niet of nau­we­lijks bewust van de onder­lig­gen­de drijf­ve­ren. Toch zult u, voor­dat u suc­ces­vol, geluk­kig en/of tevre­den kunt zijn, eerst hel­der moe­ten heb­ben waar het u in essen­tie om gaat. Pas als u hel­der heeft wat u écht belang­rijk vindt, wat uw meest essen­ti­ë­le ver­lan­gens in het leven zijn, kunt u bete­re keu­zes maken en wordt u — uit­ein­de­lijk — effec­tie­ver en gelukkiger.

“Als we de juis­te kant op kij­ken, hoe­ven we alleen nog maar door te lopen” — boed­dhis­tisch gezegde

U wilt bij­voor­beeld heel graag die ene func­tie op het werk, maar waar­om eigen­lijk? Wat is het doel ach­ter het doel? Als u kiest voor mijn hulp, dan zal ik met u op zoek gaan naar doe­len die echt van u zijn. Doe­len waar u van alles bij voelt en waar u zich van har­te voor wilt inzet­ten. Zolang dat niet het geval is, zal het wer­ken aan het doel niet vlot­ten of zult u er wei­nig ple­zier aan beleven.

Als u echt gaat inves­te­ren in de din­gen die u belang­rijk vindt, zult u mer­ken dat u daar ener­gie van krijgt. Maar u zult ook hob­bels tegen­ko­men op uw weg. Hob­bels in uzelf en hob­bels in het con­tact met ande­ren. Vaak heb­ben die te maken met uw leer­ge­schie­de­nis. Daar­mee bedoel ik de erva­rin­gen die u gaan­de­weg uw leven heeft opge­daan (waar­on­der ook de bood­schap­pen die ande­ren u heb­ben gege­ven) en de les­sen die u hier­uit heeft getrok­ken. Deze leer­ge­schie­de­nis beïn­vloedt uw gedrag in het hier en nu vaak veel meer dan u door heeft, en lang niet altijd op een manier die past bij de actu­e­le situ­a­tie en die het rea­li­se­ren van uw doe­len dich­ter­bij brengt. Door u hier­van bewust te wor­den, komt er meer ruim­te om gedrag te ont­wik­ke­len dat wel aan­sluit bij uw doe­len en bij de situatie.

Werkwijze

De levens­loop­be­na­de­ring is voor mij een belang­rij­ke inspi­ra­tie­bron. Dat bete­kent dat ik de uit­da­gin­gen in het hier-en-nu (waar­op het focus ligt in de gesprek­ken) steeds in de con­text zal plaat­sen van hoe u zich tot nu toe heeft ont­wik­keld en in wel­ke rich­ting u zich ver­der wilt (en kunt) ont­wik­ke­len. De inzet is dat u zich, van­uit de situ­a­tie zoals die er nu is, ver­der ont­wik­kelt op een manier en in een rich­ting die bij u passen.

Ken­mer­kend voor mijn werk­wij­ze als coach is onder meer:

 • Ik bied een vei­li­ge omge­ving waar we ons hele­maal kun­nen con­cen­tre­ren op uw per­soon­lij­ke doe­len. Het focus ligt op wat u wilt in het leven, niet op wat ande­ren van u willen.
 • Van­uit mijn gecom­bi­neer­de ach­ter­grond als infor­ma­ti­cus en psy­cho­the­ra­peut heb ik geleerd om ver­ban­den te leg­gen tus­sen uit­een­lo­pen­de situ­a­ties en orde te schep­pen in onge­or­den­de infor­ma­tie. Die ken­nis en erva­ring zet ik in om de rode lijn in uw erva­rin­gen te ont­dek­ken en aan u terug te geven.
 • Feed­back, mits res­pect­vol gege­ven in een vei­li­ge con­text, is één van de belang­rijk­ste voor­waar­den om als mens te kun­nen groei­en. We heb­ben alle­maal beper­kin­gen in ons gedrag die we zelf niet zien. In het dage­lijks leven krij­gen we daar vaak geen bruik­ba­re feed­back over. Van mij krijgt u die feed­back wel.
 • Ik ben nieuws­gie­rig naar uw ver­haal en ver­oor­deel u niet.
 • Abso­lu­te pri­va­cy en ver­trou­we­lijk­heid. De eni­ge situ­a­tie waar­in ik infor­ma­tie zal delen is als u een actu­e­le bedrei­ging vormt voor uzelf of ande­ren. Ook kan het zijn dat ik infor­ma­tie ver­strek aan uw werk­ge­ver, maar dat doe ik alleen als u daar toe­stem­ming voor geeft en als er voor­af hel­de­re afspra­ken over gemaakt zijn.
 • Rea­lis­me. Ik ver­koop geen illu­sies. Tegen­sla­gen en beper­kin­gen horen bij het leven. U heeft onge­twij­feld talen­ten, maar nie­mands moge­lijk­he­den zijn eindeloos.
 • Ik zal u moti­ve­ren om vol te hou­den en niet op te geven. Zo nodig ben ik de stok ach­ter de deur. Toch zal ik u niet rigi­de vast­pin­nen op een­maal gestel­de doe­len. Als het u niet lukt om zich in te zet­ten voor een bepaald doel, moet (opnieuw) de vraag gesteld wor­den of het wel echt is wat u wilt.

Resultaten

Het belang­rijk­ste resul­taat is meest­al dat uw doel­stel­lin­gen u scher­per voor de geest staan en dat u de moti­va­tie en het ver­trou­wen heeft ver­wor­ven om de gemaak­te plan­nen ook daad­wer­ke­lijk uit te voe­ren. Kort­om er is spra­ke van een doel­ge­rich­ter en effec­tie­ver functioneren.

Ande­re resul­ta­ten kun­nen onder meer zijn:

 • Meer pas­sie, tevre­den­heid, ont­span­ning en plezier.
 • Zicht op waar u goed in bent, waar u blij van wordt en wat u belang­rijk vindt. Meer vrij­heid erva­ren om de keu­zes te maken die echt bij u passen.
 • Grip op belem­me­ren­de gedach­ten en op valkui­len. Zicht op de ach­ter­gron­den van uw gedrag en het effect van dat gedrag op anderen.
 • Hel­der heb­ben wat u nodig heeft van ande­ren en daar dui­de­lijk over communiceren.
 • Beter omgaan met tegen­sla­gen. Posi­tie­ve gebeur­te­nis­sen juist opzoe­ken en binnenlaten.
 • Rea­li­teits­zin. Erken­ning en accep­ta­tie van het leven zoals het is, met al zijn beper­kin­gen. Geen kost­ba­re ener­gie ver­spil­len aan zaken die u niet lig­gen, die niet belang­rijk zijn of die ande­ren beter kunnen.