Aanmelding en kennismaking

Aanmelding en kennismaking

Als u de coa­ching zelf betaalt, dan kunt u mij direct mai­len of bel­len voor even­tu­e­le vra­gen of voor het maken van een afspraak. Als uw werk­ge­ver betaalt, dan is het han­dig (maar niet nood­za­ke­lijk) als u te voren glo­ba­le over­een­stem­ming heeft met uw werk­ge­ver over de doel­stel­lin­gen waar­mee u aan de slag gaat en het aan­tal consulten.

Elk coa­chingstra­ject begint met een ken­nis­ma­kings­ge­sprek. Tij­dens dit gesprek kunt u kij­ken of u zich pret­tig voelt in mijn prak­tijk. Daar­naast maak ik een ana­ly­se van uw ver­an­der­wen­sen en onder­zoek ik samen met u wat voor tra­ject het bes­te bij u past. Soms kan in het eer­ste gesprek blij­ken dat ik niet de geschik­te per­soon ben om u te coa­chen. Is dat het geval, dan breng ik het gesprek niet in reke­ning en kan ik u even­tu­eel ver­wij­zen naar een collega.