Tarief

Tarief

Het basis­ta­rief voor coa­ching is € 150,- exclu­sief BTW per con­sult (inclu­sief BTW is dit € 181,50). Dit tarief is inclu­sief voor- en nabe­rei­ding. Mocht u na het eer­ste con­sult niet tevre­den zijn dan neem ik de kos­ten ervan voor mijn rekening.

Afspra­ken vin­den plaats op de prak­tijklo­ca­tie te Zut­phen. In over­leg zijn afspra­ken op loca­tie moge­lijk. Hier­voor breng ik reis­tijd (€ 60,– per uur) en reis­kos­ten € 0,42 per km) in reke­ning (exclu­sief BTW).

De kos­ten wor­den maan­de­lijks gefac­tu­reerd. Des­ge­wenst kan na het eer­ste con­sult, indien de werk­ge­ver opdracht­ge­ver is, een maat­werk offer­te wor­den uit­ge­bracht met daar­in de glo­ba­le inhoud van een afge­ba­kend coa­chingstra­ject. Con­tac­ten met de opdracht­ge­ver kun­nen hier­van (met weder­zijds goed­vin­den) een onder­deel zijn.