Contact

Contact

U kunt mij, Fred Lef­fers, het bes­te berei­ken per mail:
info@akompanipsychotherapie.nl

Meest­al krijgt u nog dezelf­de dag een reac­tie en anders uiter­lijk bin­nen twee werk­da­gen (vakan­ties uit­ge­zon­derd). Tele­fo­nisch (06 — 5173 3814) ben ik min­der goed bereik­baar omdat ik vaak niet in de gele­gen­heid ben om op te nemen. Als u lie­ver belt dan mailt en ik kan niet opne­men, dan kunt u inspre­ken op de voi­ce­mail. Ik bel u dan terug.

Momen­teel heb ik geen ruim­te voor nieu­we cli­ën­ten van­we­ge een lan­ge wacht­tijd. Bent u spe­ci­fiek naar mij ver­we­zen, dan kunt u even­tu­eel con­tact opne­men voor overleg.

Praktijklocatie

Akom­pa­ni psy­cho­the­ra­pie en coa­ching is sinds janu­a­ri 2018 gehuis­vest in gezond­heids­cen­trum Vij­ver­stae­te (het gebouw van Sch­midt Medi­ca) aan de Piet Hein­straat 11, 7204 JN te Zut­phen. U kunt plaats­ne­men in de wacht­ruim­te op de bega­ne grond alwaar u wordt opgehaald.

Bin­nen Vij­ver­stae­te vormt Akom­pa­ni onder de naam GGZ Ste­den­drie­hoek een samen­wer­kings­ver­band met drie ande­re vrij­ge­ves­tig­de prak­tij­ken. In het pand zijn diver­se voor­zie­nin­gen aan­we­zig die u mag ver­wach­ten van een modern gezond­heids­cen­trum, zoals een beman­de recep­tie, een lift en een aan­ge­na­me wachtruimte.

Bereikbaarheid

Per auto is Akom­pa­ni goed bereik­baar en u kunt er gra­tis par­ke­ren. Voor het plan­nen van uw rou­te kunt u even­tu­eel gebruik maken van goog­le maps.

Komt u met het open­baar ver­voer dan bent u van­af sta­ti­on Zut­phen te voet een klein half uur onder­weg. Als u dit bezwaar­lijk vindt dan kunt u over­we­gen een OV-fiets te huren. Ook kunt u gebruik maken van een kor­te bus­rit om de wan­de­ling in te kor­ten. Van­af de uit­stap­hal­te naar Akom­pa­ni is het dan nog zo’n 10 minu­ten lopen.

Som­mi­ge OV rou­te­plan­ners geven aan dat u moet uit­stap­pen bij hal­te Wel­ge­le­gen in Warns­veld i.p.v. hal­te Oude Begraaf­plaats. Dit is ech­ter niet aan te raden omdat er geen goe­de moge­lijk­heid is om van­af hal­te Wel­ge­le­gen naar Akom­pa­ni te lopen. Van­daar het advies om één hal­te eer­der uit te stappen.