Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

Ik ben afge­stu­deerd als psy­cho­loog en infor­ma­ti­cus, heb de post­doc­to­ra­le oplei­din­gen tot GZ-psy­cho­loog en psy­cho­the­ra­peut gevolgd, ben BIG gere­gi­streerd (psy­cho­the­ra­peut: 69061535816, GZ-psy­cho­loog: 49061535825), lid van de Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor Psy­cho­the­ra­pie, han­teer de beroeps­co­de voor psy­cho­the­ra­peu­ten, volg bij- en nascho­ling en neem deel aan ver­schil­len­de intervisiegroepen.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 janu­a­ri 2017 zijn alle aan­bie­ders van BGGZ en SGGZ ver­plicht een kwa­li­teits­sta­tuut open­baar te maken. Het sta­tuut van Akom­pa­ni vindt u hier.