Over mij

Over mij

Mijn naam is Fred Lef­fers (1968). Ik ben psy­cho­the­ra­peut, GZ-psy­cho­loog en infor­ma­ti­cus. Naast de eigen prak­tijk werk­te ik tot voor kort drie dagen per week bij een GGZ instel­ling, onder meer als hoofd­be­han­de­laar van een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re dag­be­han­de­ling voor jongvolwassenen.

Sinds 1999 werk ik in de Gees­te­lij­ke Gezond­heids­zorg (GGZ). Ik heb erva­ring met de dia­gnos­tiek en behan­de­ling van uit­een­lo­pen­de psy­chi­sche pro­ble­men, vari­ë­rend van rela­tief lich­te pro­ble­ma­tiek die kort­du­rend behan­deld kan wor­den tot ern­sti­ge per­soon­lijk­heids­pro­ble­ma­tiek die lang­du­ri­ge behan­de­ling vergt.

Als u een beroep op mij doet, dan geef ik samen met u vorm aan een aan­pak die zo goed moge­lijk aan­sluit bij u en de aard van uw pro­bleem of doel­stel­ling. Daar­bij vind ik het belang­rijk dat u zich vei­lig, geres­pec­teerd en gehoord voelt.