Privacyverklaring

Privacyverklaring

Akom­pa­ni vindt het belang­rijk om zorg­vul­dig om te gaan met de per­soons­ge­ge­vens van cli­ën­ten en de gebrui­kers van deze web­si­te. In onze pri­va­cy­ver­kla­ring en in onder­staan­de coo­kie­ver­kla­ring beschrij­ven wij hoe wij dit doen.

Cookieverklaring

Wij maken op deze web­si­te gebruik van func­ti­o­ne­le en ana­ly­ti­sche coo­kies. Een coo­kie is een een­vou­dig klein bestand­je dat met pagina’s van deze web­si­te wordt mee­ge­stuurd en door de brow­ser op een com­pu­ter, tablet of smartpho­ne wordt opge­sla­gen. De coo­kies die wij plaat­sen zijn nodig voor de wer­king van onze web­si­te en het bij­hou­den van de statistieken.

Deze site bevat embed­ded film­ma­te­ri­aal van You­Tu­be. Ook kan het Lin­kedIn pro­fiel van de prak­tijk­hou­der wor­den geraad­pleegd. Als u het film­ma­te­ri­aal of het Lin­kedIn pro­fiel gaat bekij­ken, rea­li­seert u zich dan dat zowel You­Tu­be als Lin­kedIn trac­king coo­kies plaat­sen. Voor de coo­kies die deze soci­al media par­tij­en plaat­sen en de moge­lij­ke data die zij hier­mee ver­za­me­len, ver­wij­zen wij naar de ver­kla­rin­gen die deze par­tij­en op hun eigen web­si­tes daar­over geven; zie de links hier­on­der. Let op dat deze ver­kla­rin­gen regel­ma­tig kun­nen wijzigen.

You­Tu­be (onder­deel van Google)
Lin­kedIn