Wat houdt psychotherapie in

Wat houdt psychotherapie in

Bij psy­cho­lo­gie- en psy­cho­the­ra­pie­prak­tijk Akom­pa­ni te Zut­phen kunt u onder meer terecht voor psy­cho­the­ra­pie. Uw behan­de­laar is Fred Lef­fers, een erva­ren psy­cho­the­ra­peut en gezond­heids­zorg­psy­cho­loog die het belang­rijk vindt dat u zich vei­lig, geres­pec­teerd en gehoord voelt. Samen met u geeft hij vorm aan een behan­de­ling die zo goed moge­lijk bij u aansluit.

Hier­on­der treft u infor­ma­tie aan over wat psy­cho­the­ra­pie inhoudt. U kunt de tekst onder de kop­jes weer­ge­ven of ver­ber­gen door op het kop­je te klikken.

Wat is psychotherapie

Psy­cho­the­ra­pie is een effec­tie­ve behan­del­me­tho­de die wordt toe­ge­past bij psy­chi­sche klach­ten of pro­ble­men die u niet zelf of met hulp van uw omge­ving kunt oplos­sen. Het doel is de klach­ten te ver­min­de­ren of beter han­teer­baar te maken zodat u er min­der last van heeft.

De the­ra­pie bestaat uit gesprek­ken met een des­kun­di­ge hulp­ver­le­ner: de psy­cho­the­ra­peut. In de gesprek­ken bespreekt u met de psy­cho­the­ra­peut uw klach­ten en pro­ble­men. De psy­cho­the­ra­peut lost geen pro­ble­men voor u op, maar helpt u nare din­gen anders te zien, pijn­lij­ke gevoe­lens te ver­wer­ken of moei­lij­ke situ­a­ties anders aan te pak­ken. Een ses­sie psy­cho­the­ra­pie duurt bij Akom­pa­ni een uur. De ses­sies vin­den eens per week of eens per twee weken plaats. Hoe­veel ses­sies er nodig zijn, is afhan­ke­lijk van de aard en de com­plexi­teit van de pro­ble­ma­tiek. Bij enkel­vou­di­ge pro­ble­ma­tiek gaat het meest­al om 5 tot 10 ses­sies, bij meer com­plexe pro­ble­ma­tiek zal de behan­de­ling lan­ger duren.

Leren is niet een voor­be­rei­ding op het leven, maar het leven zelf.” — John Dewey

Veel men­sen heb­ben baat bij psy­cho­the­ra­pie. Voor het wel­sla­gen van de the­ra­pie is uw inzet als cli­ënt even belang­rijk als de inzet en des­kun­dig­heid van de psy­cho­the­ra­peut. Psy­cho­the­ra­pie is een pro­ces dat gepaard gaat met hob­bels, met ups en downs. Het is vaak hard wer­ken. Het kan zelfs zijn dat u zich (tij­de­lijk) slech­ter voelt of het idee heeft vast te lopen. Dat is soms onver­mij­de­lijk, omdat nare of moei­lij­ke din­gen het onder­werp zijn van de therapie.

Het beroep van psy­cho­the­ra­peut is wet­te­lijk gere­geld in de Wet op de Beroe­pen in de Indi­vi­du­e­le Gezond­heids­zorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwa­li­teit van de beroeps­uit­oe­fe­ning te bevor­de­ren en te bewaken.

Voor wie

De pro­ble­men van de men­sen die in psy­cho­the­ra­pie gaan zijn heel ver­schil­lend. Voor­beel­den zijn: ang­sten, depres­sie, rela­tie­pro­ble­men, iden­ti­teits­pro­ble­men, gestag­neer­de rouw, over­span­­nen­heid/­­burn-out en ver­sla­vings­pro­ble­men. Vaak lig­gen nega­tie­ve of zelfs trau­ma­ti­sche erva­rin­gen aan de pro­ble­men ten grond­slag. Daar­naast is vaak spra­ke van een per­soon­lijk­heids­stoor­nis of trek­ken daarvan.

Werkwijze

Samen met u geef ik vorm aan een aan­pak die zo goed moge­lijk aan­sluit bij u en de aard van uw pro­bleem. Daar­bij vind ik het belang­rijk dat u zich vei­lig, geres­pec­teerd en gehoord voelt.

Een behan­de­ling begint met één of meer intakegesprek(ken). Hier­in kunt u met mij ken­nis­ma­ken en kij­ken of u zich pret­tig voelt in de prak­tijk. Daar­naast maak ik een inschat­ting van uw pro­ble­ma­tiek en ga ik na of er spra­ke is van een psy­chi­sche stoor­nis die voor ver­goe­ding van­uit de zorg­ver­ze­ke­ring in aan­mer­king komt.

Na de inta­ke stel­len we het behan­del­plan op. Hier­in staat kort omschre­ven wat uw pro­ble­men zijn, wat u wilt ver­an­de­ren en wat voor soort behan­de­ling u krijgt.

Meest­al bestaat de behan­de­ling uit een com­bi­na­tie van ele­men­ten uit de ver­schil­len­de hoofd­vor­men van psy­cho­the­ra­pie, met de cli­ënt­ge­rich­te psy­cho­the­ra­pie als basis.

Aan­vul­lend hier­op is ook de levens­loop­be­na­de­ring voor mij een belang­rij­ke inspi­ra­tie­bron. Dat bete­kent dat ik de uit­da­gin­gen in het hier-en-nu (waar­op het focus ligt in de gesprek­ken) steeds in de con­text zal plaat­sen van hoe u zich tot nu toe heeft ont­wik­keld en in wel­ke rich­ting u zich ver­der wilt (en kunt) ont­wik­ke­len. De inzet is dat u zich, van­uit de situ­a­tie zoals die er nu is, ver­der ont­wik­kelt op een manier en in een rich­ting die bij u passen.

Als u dat wilt krijgt u gedu­ren­de de behan­de­ling op ver­schil­len­de momen­ten een vra­gen­lijst voor­ge­legd om de ont­wik­ke­ling van uw klach­ten te meten. Dit heet ROM (Rou­ti­ne Out­co­me Monitoring).

Resultaten van psychotherapie

Psy­cho­the­ra­pie leidt veel­al tot een ver­min­de­ring van de klach­ten. Ook zijn de nog res­te­ren­de klach­ten vaak beter han­teer­baar waar­door u er min­der last van heeft. Ande­re veel voor­ko­men­de resul­ta­ten zijn:

  • Meer zelf­ver­trou­wen
  • Zicht op eigen kwa­li­tei­ten en valkui­len en hoe die te benut­ten dan wel te omzeilen
  • Hel­der heb­ben wat voor u belang­rijk is en daar voor opkomen
  • Beter kun­nen omgaan met tegenslagen