Tarieven en vergoeding

Tarieven en vergoeding

Als u wordt behan­deld bin­nen de Basis GGZ (BGGZ) of de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ), dan komt u meest­al in aan­mer­king voor ver­goe­ding van­uit de basis­ver­ze­ke­ring. Of het daar­bij gaat om vol­le­di­ge of gedeel­te­lij­ke ver­goe­ding, hangt af van het type basis­po­lis dat u heeft.

Word wak­ker! Een ver­keer­de zorg­po­lis kan u duur komen te staan. Kies bewust.” — Pati­ën­ten­fe­de­ra­tie Nederland

Alleen restitutiepolis biedt volledige vergoeding

Voor de ver­goe­ding is het voor­al van belang of u een natu­ra­po­lis of een res­ti­tu­tie­po­lis heeft. Bij een natu­ra­po­lis krijgt u alleen een vol­le­di­ge ver­goe­ding als uw zorg­ver­le­ner een con­tract met uw ver­ze­ke­raar heeft afge­slo­ten. Is dat niet het geval dan wor­den de kos­ten slechts gedeel­te­lijk ver­goed (meest­al tus­sen de 60 en 80%). Bij een res­ti­tu­tie­po­lis maakt het niet uit of de zorg­ver­le­ner een con­tract heeft; u krijgt altijd een vol­le­di­ge vergoeding.

Omdat Akom­pa­ni een con­tract­vrije prak­tijk is, bent u beter af met een res­ti­tu­tie­po­lis. U krijgt dan afge­zien van het eigen risi­co alles ver­goed, ter­wijl u met een natu­ra­po­lis een sig­ni­fi­cant deel zelf moet beta­len. Vaak is een res­ti­tu­tie­po­lis wel wat duur­der dan een natu­ra­po­lis, maar dit ver­schil weegt ruim­schoots op tegen de hoge­re ver­goe­ding. Als u wilt over­stap­pen, raad­pleeg dan dit over­zicht van res­ti­tu­tie­po­lis­sen in 2021.

Hoeveel krijgt u daadwerkelijk vergoed?

Elke zorg­ver­ze­ke­ring kent een ver­plicht jaar­lijks eigen risi­co. Staat er nog eigen risi­co open, dan wordt dit op de ver­goe­ding in min­de­ring gebracht. De hoog­te van het eigen risi­co wordt vast­ge­steld door het minis­te­rie van VWS. Sinds 2016 gaat het om 385 euro. Daar boven­op kunt u met uw zorg­ver­ze­ke­raar een vrij­wil­lig eigen risi­co afspre­ken, in ruil voor een lage­re zorg­pre­mie. Het eigen risi­co geldt voor bij­na alle zorg­kos­ten (bv zie­ken­huis, medi­cij­nen, psy­cho­the­ra­peut) en het is een maxi­mum bedrag per jaar. Het kan dus niet méér wor­den dan het bedrag dat met de ver­ze­ke­raar is afge­spro­ken, onge­acht hoe­veel zorg u dat jaar nodig heeft.

Bepa­lend voor de ver­goe­ding is de datum waar­op het behan­del­tra­ject (de BGGZ pres­ta­tie dan wel de SGGZ DBC) is geo­pend. De zorg­ver­ze­ke­ring die u op dat moment heeft, bepaalt wel­ke ver­goe­dings­re­gels er gel­den voor het gehe­le tra­ject. Ook als het tra­ject pas het jaar er op wordt afge­slo­ten en gede­cla­reerd. Bij lan­ger duren­de psy­cho­the­ra­pie­ën, waar­voor meer­de­re tra­jec­ten ach­ter elkaar geo­pend moe­ten wor­den, kan het voor­de­lig zijn om tus­sen­tijds over te stap­pen naar een ande­re zorg­ver­ze­ke­ring zodat u van de ver­volg­tra­jec­ten meer ver­goed krijgt. Dit over­stap­pen kan aan het eind van elk kalenderjaar.

Hoe verloopt de betaling?

Als u wordt behan­deld bin­nen de BGGZ of de SGGZ dan ont­vangt u elke maand een voor­schot­no­ta waar­op € 30,- per besteed uur in reke­ning wordt gebracht. Dit betreft zowel direc­te tijd (daad­wer­ke­lij­ke con­tact­tijd) als indi­rec­te tijd (voor­be­rei­ding, ver­slag­leg­ging, infor­me­ren huis­arts, etc.). Deze voorschotnota’s betref­fen niet de tota­le kos­ten, maar een voor­schot op de zelf te beta­len kos­ten. U kunt ze niet decla­re­ren bij uw zorgverzekeraar.

Pas aan het eind van de behan­de­ling (of tus­sen­tijds na een jaar) komt de res­ti­tu­tie­no­ta met daar­op de tota­le kos­ten van de behan­de­ling (die bedui­dend hoger zijn dan de reeds betaal­de voor­schot­ten). De res­ti­tu­tie­no­ta wordt wél bij de ver­ze­ke­raar inge­diend, waar­na afhan­ke­lijk van uw polis en het nog open­staan­de eigen risi­co de kos­ten geheel of gedeel­te­lijk wor­den ver­goed. Zo moge­lijk dient Akom­pa­ni de res­ti­tu­tie­no­ta recht­streeks in bij uw zorg­ver­ze­ke­raar. Bij som­mi­ge zorg­ver­ze­ke­raars is het nodig hier­voor een akte van ces­sie te onder­te­ke­nen waar­mee u uw recht op ver­goe­ding aan Akom­pa­ni over draagt.

Op de eind­af­re­ke­ning wordt gespe­ci­fi­ceerd welk bedrag u zelf nog aan Akom­pa­ni moet beta­len. Het kan ook zijn dat u geld terug krijgt. Het stre­ven is dat u (boven­op uw even­tu­eel nog open­staan­de eigen risi­co) maxi­maal € 30,- per besteed uur zelf moet beta­len. Moch­ten uw polis­voor­waar­den zoda­nig zijn dat u meer zou moe­ten beta­len, dan breng ik u een lager tarief in reke­ning om die meer­kos­ten te compenseren.

Tarieven BGGZ

De Basis GGZ (BGGZ) kent vier zoge­naam­de inte­gra­le zorg­pro­duc­ten, ook wel pres­ta­ties genoemd. Dit zijn: kort, mid­del, inten­sief en chro­nisch. Voor het pro­duct kort staat ca. 300 minu­ten, voor mid­del ca. 500 minu­ten en voor de pro­duc­ten inten­sief en chro­nisch ca. 750 minu­ten. Het pro­duct chro­nisch is bedoeld voor risi­co­ge­voe­li­ge pro­ble­ma­tiek die veel­al eer­der is behan­deld in de spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ.

Als het niet tot een behan­de­ling komt, wordt de pres­ta­tie ‘onvol­le­dig behan­del­tra­ject’ in reke­ning gebracht. Deze pres­ta­tie wordt gebruikt als er geen DSM-stoor­nis kan wor­den vast­ge­steld (behan­de­ling bin­nen de BGGZ is dan niet moge­lijk), als vroeg in de behan­de­ling blijkt dat u behan­deld moet wor­den bin­nen de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ of als u in een vroeg­tij­dig sta­di­um (bin­nen 120 minu­ten) besluit de behan­de­ling te stoppen.

Tij­dens de inta­ke wordt een inschat­ting gemaakt welk pro­duct bij uw zorg­vraag past. Dit is afhan­ke­lijk van de ernst en com­plexi­teit van de pro­ble­ma­tiek. Alle tijd die aan uw behan­de­ling wordt besteed, telt mee voor de duur van de behan­de­ling. Dus niet alleen de direc­te tijd waar­in u con­tact heeft met uw behan­de­laar, maar ook de zoge­naam­de indi­rec­te tijd. Hier­bij kunt u den­ken aan ver­slag­leg­ging, voor­be­rei­ding, inter­pre­ta­tie van test­uit­sla­gen, infor­me­ren huis­arts etc.

Aan elk van de vijf BGGZ pres­ta­ties is een tarief gekop­peld dat na afron­ding van het tra­ject in reke­ning wordt gebracht. De tarie­ven wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld en gepu­bli­ceerd in een tarief­be­schik­king. Mijn stan­daard BGGZ tarie­ven komen hier­mee over­een. De tarief­be­schik­kin­gen kunt u (in PDF) down­lo­a­den door op het betref­fen­de jaar te klik­ken: 2019 res­pec­tie­ve­lijk 2020 en 2021.

Tarieven SGGZ

Bin­nen de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ) wor­den de kos­ten gede­cla­reerd in Dia­gno­se Behan­del Com­bi­na­ties (DBC’s). Alle tijd die aan uw behan­de­ling wordt besteed, wordt gere­gi­streerd op de DBC. Dus niet alleen de direc­te tijd waar­in u con­tact heeft met uw behan­de­laar, maar ook de zoge­naam­de indi­rec­te tijd. Hier­bij kunt u den­ken aan ver­slag­leg­ging, voor­be­rei­ding, inter­pre­ta­tie van test­uit­sla­gen, infor­me­ren huis­arts etc.

Een DBC heeft een loop­tijd van maxi­maal een jaar. Hier­na kan, indien nodig, een ver­volg DBC geo­pend wor­den. Bij het slui­ten van de DBC – na een jaar of zo veel eer­der als de behan­de­ling is afge­rond – wordt afhan­ke­lijk van de beste­de tijd en de bij u gestel­de dia­gno­se een DBC pro­duct­groep bepaald. Aan zo’n pro­duct­groep is een tarief gekop­peld dat in reke­ning wordt gebracht. De struc­tuur van het tarief­sys­teem is zo dat de pre­cie­ze kos­ten pas bij slui­ting van de DBC kun­nen wor­den vast­ge­steld. Als glo­ba­le richt­lijn kunt u uit­gaan van 100 euro per besteed uur, maar dit kan ook meer of min­der zijn.

De tarie­ven voor de ver­schil­len­de DBC pro­duct­groe­pen wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld en gepu­bli­ceerd in een tarief­be­schik­king. Mijn stan­daard SGGZ tarie­ven komen hier­mee over­een. De tarief­be­schik­kin­gen kunt u (in PDF) down­lo­a­den door op het betref­fen­de jaar te klik­ken: 2019 res­pec­tie­ve­lijk 2020 en 2021.

Tarief onverzekerde zorg

De behan­de­ling van som­mi­ge psy­chi­sche stoor­nis­sen wordt niet meer van­uit de basis­ver­ze­ke­ring ver­goed. Dit betreft onder meer rela­tie­the­ra­pie, werk­pro­ble­men en aan­pas­sings­stoor­nis­sen. Wan­neer u behan­de­ling voor deze pro­ble­men wilt, zult u de kos­ten meest­al zelf moe­ten beta­len. Als u aan­vul­lend ver­ze­kerd bent dan is soms wel (eni­ge) ver­goe­ding moge­lijk. Het tarief voor onver­ze­ker­de zorg is in 2020 € 110,27 en in 2021 € 114,41 per besteed uur.

Meer informatie

Uit­ge­brei­de infor­ma­tie over zorg­ver­ze­ke­rin­gen is te vin­den in de nog gro­ten­deels actu­e­le keu­ze­gids zorg­ver­ze­ke­ring 2016 (in PDF) van de Pati­ën­ten­fe­de­ra­tie Neder­land. Voor spe­ci­fie­ke infor­ma­tie over de ver­goe­ding van psy­cho­the­ra­pie ver­wijs ik naar zorgwijzer.nl. Nut­ti­ge infor­ma­tie is ook te vin­den op de site van beroeps­ver­e­ni­ging NVGzP.