Tarieven en vergoeding

Tarieven en vergoeding

Als u wordt behan­deld bin­nen de Basis GGZ (BGGZ) of de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ), dan komt u meest­al in aan­mer­king voor ver­goe­ding van­uit de basis­ver­ze­ke­ring. Of het daar­bij gaat om vol­le­di­ge of gedeel­te­lij­ke ver­goe­ding, hangt af van het type basis­po­lis dat u heeft.

Alleen restitutiepolis biedt volledige vergoeding

Voor de ver­goe­ding is het voor­al van belang of u een natu­ra­po­lis of een res­ti­tu­tie­po­lis heeft. Bij een natu­ra­po­lis krijgt u alleen een vol­le­di­ge ver­goe­ding als uw zorg­ver­le­ner een con­tract met uw ver­ze­ke­raar heeft afge­slo­ten. Is dat niet het geval dan wor­den de kos­ten slechts gedeel­te­lijk ver­goed (meest­al tus­sen de 60 en 80%). Bij een res­ti­tu­tie­po­lis maakt het niet uit of de zorg­ver­le­ner een con­tract heeft; u krijgt altijd een vol­le­di­ge vergoeding.

Omdat Akom­pa­ni een con­tract­vrije prak­tijk is, bent u beter af met een res­ti­tu­tie­po­lis. U krijgt dan afge­zien van het eigen risi­co alles ver­goed, ter­wijl u met een natu­ra­po­lis een sig­ni­fi­cant deel zelf moet beta­len. Vaak is een res­ti­tu­tie­po­lis wel wat duur­der dan een natu­ra­po­lis, maar dit ver­schil weegt ruim­schoots op tegen de hoge­re ver­goe­ding. Als u wilt over­stap­pen, raad­pleeg dan dit over­zicht van res­ti­tu­tie­po­lis­sen in 2024.

Eigen risico

Elke zorg­ver­ze­ke­ring kent een ver­plicht jaar­lijks eigen risi­co. Staat er nog eigen risi­co open, dan wordt dit op de ver­goe­ding in min­de­ring gebracht. De hoog­te van het eigen risi­co wordt vast­ge­steld door het minis­te­rie van VWS. Sinds 2016 gaat het om 385 euro. Daar boven­op kunt u met uw zorg­ver­ze­ke­raar een vrij­wil­lig eigen risi­co afspre­ken, in ruil voor een lage­re zorg­pre­mie. Het eigen risi­co geldt voor bij­na alle zorg­kos­ten (bv zie­ken­huis, medi­cij­nen, psy­cho­the­ra­peut) en het is een maxi­mum bedrag per jaar. Het kan dus niet méér wor­den dan het bedrag dat met de ver­ze­ke­raar is afge­spro­ken, onge­acht hoe­veel zorg u dat jaar nodig heeft.

Hoe verloopt de betaling?

Elk kwar­taal ont­vangt u een nota met daar­op de con­tac­ten die u met Akom­pa­ni heeft gehad. Dit betreft zowel face to face con­tac­ten als tele­fo­ni­sche en e‑mail con­tac­ten. Als u bent bespro­ken in het mul­ti­dis­ci­pli­nair over­leg, staat dat ook op de reke­ning. U betaalt de nota en dient deze in bij de zorg­ver­ze­ke­ring om de ver­goe­ding te ont­van­gen. De hoog­te van de ver­goe­ding hangt af van het soort polis dat u heeft en het nog open­staan­de eigen risico.

Als u in de loop van het jaar met de behan­de­ling bent gestart en geen res­ti­tu­tie­po­lis heeft, krijgt u van Akom­pa­ni een kor­ting van 12,5% op het tarief. Dit als tege­moet­ko­ming voor de eigen bij­dra­ge. Reke­ning hou­dend met deze kor­ting is de res­te­ren­de eigen bij­dra­ge gemid­deld onge­veer € 37,50 per ses­sie van een uur. Bij som­mi­ge natu­ra­po­lis­sen is dit bedrag lager, maar bij bud­get­po­lis­sen juist hoger.

Genoem­de kor­ting van 12.5% geldt uit­slui­tend in het kalen­der­jaar waar­in u met de behan­de­ling start. Aan het ein­de van het jaar heeft u immers de moge­lijk­heid om over te stap­pen naar een res­ti­tu­tie­po­lis die wel vol­le­di­ge ver­goe­ding biedt.

Zo moge­lijk dient Akom­pa­ni de nota recht­streeks in bij uw zorg­ver­ze­ke­raar. Soms is het nodig hier­voor een akte van ces­sie te onder­te­ke­nen waar­mee u uw recht op ver­goe­ding aan Akom­pa­ni over draagt.

Tarieven

Met ingang van 1 janu­a­ri 2022 geldt in de GGZ een nieuw bekos­ti­gings­sys­teem, te weten het zorg­pres­ta­tie­mo­del. Wilt u hier meer over weten, lees dan deze pati­ënt­fol­der. Het tarief van een con­sult hangt af van het type con­sult (dia­gnos­tiek of behan­de­ling), de duur van het con­sult en het beroep van dege­ne met wie u con­tact had. Het tarief hangt ook af van de set­ting waar­bin­nen het con­tact plaats­vond, maar dat is bin­nen Akom­pa­ni altijd de set­ting van de vrij­ge­ves­tig­de praktijk.

De tarie­ven wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld en gepu­bli­ceerd in een tarief­be­schik­king. Mijn stan­daard tarie­ven komen hier­mee over­een. U kunt de tarie­ven vin­den in de tarie­ven­zoe­ker van de NZa. Het tarief van een regu­lier behan­del­con­sult van 60 minu­ten is in 2024 € 186,80 (in 2023 was dit € 176,30). Het tarief van de eer­ste drie (diagnostiek)consulten is iets hoger en bedraagt in 2024 € 211,06 (in 2023 was dit € 199,34).

Tarief onverzekerde zorg

De behan­de­ling van som­mi­ge psy­chi­sche stoor­nis­sen wordt niet van­uit de basis­ver­ze­ke­ring ver­goed. Dit betreft onder meer rela­tie­pro­ble­men, werk­pro­ble­men en aan­pas­sings­stoor­nis­sen. Wan­neer u behan­de­ling voor deze pro­ble­men wilt, zult u de kos­ten meest­al zelf moe­ten beta­len. Als u aan­vul­lend ver­ze­kerd bent dan is soms wel (eni­ge) ver­goe­ding moge­lijk. Het tarief voor onver­ze­ker­de zorg is in 2024 € 131,82 per con­sult van 45 minu­ten (in 2023 was dit € 124,16).