Verwijzing en aanmelding

Verwijzing en aanmelding

Voor hulp bij psy­chi­sche pro­ble­men is een gesprek met de huis­arts een goe­de eer­ste stap. Deze kan een glo­ba­le inschat­ting maken van uw klach­ten en infor­ma­tie geven over moge­lij­ke hulp­ver­le­ning. In over­leg met uw huis­arts bepaalt u of u door­ver­we­zen wordt voor psychologische/psychotherapeutische behan­de­ling.

Nadat u ver­we­zen bent kunt u mij mai­len of bel­len voor even­tu­e­le vra­gen of voor het maken van een afspraak (meest­al geldt een wacht­tijd).

Om voor (gedeel­te­lij­ke) ver­goe­ding in aan­mer­king te kun­nen komen is een gel­di­ge ver­wijs­brief van de huis­arts nood­za­ke­lijk. Het is belang­rijk dat deze vol­doet aan de door de over­heid en de zorg­ver­ze­ke­raars gestel­de voor­waar­den. U loopt anders het risi­co dat uw ver­ze­ke­raar uw decla­ra­tie zal afwijzen.

Voorwaarden verwijsbrief

In de ver­wijs­brief moe­ten in elk geval de vol­gen­de gege­vens staan:

  • Datum ver­wij­zing. Deze moet voor de datum van het eer­ste gesprek lig­gen (maar niet meer dan 9 maanden).
  • Naam, func­tie en AGB-code van de verwijzer.
  • Stem­pel van de prak­tijk en/of hand­te­ke­ning van de verwijzer.
  • Uw NAW gege­vens en geboortedatum.
  • Uit de ver­wijs­brief moet blij­ken dat de ver­wij­zer een psy­chi­sche stoor­nis bij u vermoedt.
  • Er moet ver­meld wor­den of u ver­we­zen wordt voor behan­de­ling bin­nen de Basis GGZ of de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ.