Waarom contractvrij

Waarom contractvrij

Akom­pa­ni sluit geen con­trac­ten met zorgverzekeraars.

Voor de ach­ter­gron­den van deze beslis­sing wil ik ver­wij­zen naar onder­zoek van de Con­su­men­ten­bond en de VvAA, waar­uit blijkt dat de pati­ënt regel­ma­tig de dupe is van de beper­ken­de voor­waar­den die zorg­ver­ze­ke­raars aan zorg­ver­le­ners opleg­gen. Ook de Lan­de­lij­ke Ver­e­ni­ging van Vrij­ge­ves­tig­de Psy­cho­lo­gen & Psy­cho­the­ra­peu­ten (LVVP) con­sta­teert: Zorg­ver­ze­ke­raars staan ade­qua­te GGZ in de weg.

Lang­za­mer­hand begint ook bij de over­heid het besef door te drin­gen dat de bemoei­e­nis van zorg­ver­ze­ke­raars ver­sto­rend werkt, getui­ge het advies Zorgre­la­tie cen­traal. Part­ner­schap lei­dend voor zor­gin­koop van de Raad voor Volks­ge­zond­heid en Samen­le­ving (RVS). Daar­in wordt gesteld dat pati­ën­ten en cli­ën­ten samen met de zorg­ver­le­ner moe­ten kun­nen bepa­len wel­ke zorg zij nodig heb­ben en wie die zorg het bes­te kan geven. Hier ben ik het mee eens en daar­om sluit ik geen con­trac­ten met zorgverzekeraars.

Voor aan­vul­len­de infor­ma­tie ver­wijs ik naar een twee­tal door collega’s geschre­ven toe­lich­tin­gen: toe­lich­ting 1 en toe­lich­ting 2.