Supervisie

Supervisie

GZ-psy­cho­lo­gen in oplei­ding kun­nen bij Akom­pa­ni terecht voor super­vi­sie over behan­de­ling, gericht op het ont­wik­ke­len van pro­fes­si­o­ne­le iden­ti­teit en autonomie.

Fred is een super­vi­sor met bre­de ken­nis en erva­ring, scherp inzicht en oprech­te aan­dacht. Ik heb hem erva­ren als trans­pa­rant, eer­lijk, door­tas­tend en stevig.”

Super­vi­sie is een cru­ci­aal onder­deel van elke post­doc­to­ra­le oplei­ding die psy­cho­lo­gen vol­gen na hun uni­ver­si­tai­re basis­op­lei­ding. De kwa­li­teit van psy­cho­lo­gen is immers bre­der dan scho­ling en erva­ring. Het gaat ook om het ‘eigen maken’ van het vak, het vor­men van een beroeps­iden­ti­teit en het leren pro­fes­si­o­neel en auto­noom te han­de­len. Een belang­rijk onder­deel daar­van, het reflec­te­ren op het eigen han­de­len, staat cen­traal tij­dens supervisie.

De manier waar­op Fred in mijn leer­pro­ces naast me is gaan staan en kri­tisch, maar toch empa­thisch, heeft mee­ge­dacht vond ik heel pret­tig. Ik kon vol­le­dig mezelf zijn. Ande­re GZ-psy­cho­lo­gen in oplei­ding zou ik ook een der­ge­lij­ke erva­ring gunnen.”

Heeft u belang­stel­ling, dan kunt u mij mai­len of bel­len voor even­tu­e­le vra­gen of voor het maken van een kennismakingsafspraak.